ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + ⴷ ⴰɛⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ, ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵏ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵢⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⴳⴰⵔ 2014 /2020.

ⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵀⵉⵍ :

–          ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⴽⵓⵥ (4) ⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⴽⴽⵉ ⵙ ⵡⴰⵛⵓ ⵢⴻⵜⵜⴽⴻⴼⴼⴻⵍ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ, ⵙ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ : ⴰⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴰⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⴻⵍⵎⴻⴷ.

–          ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 14,7 ⵎⴻⵍⵢⴰⵔ ⴻⵓⵔo ⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ; ⵜⴻⵔⵏⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 40 % ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ-ⴰ ⵉⵏⴻⴳⴳⵓⵔⴰ, ⵎⴰ ⵏⴻⵙⵙⴻⵔⵡⴻⵙ-ⵉⵜ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉɛⴻⴷⴷⴰⵏⴻⵏ.

ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ, ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + ⵉⵜⵜⴻⴽⴻⴼⴼⴻⵍ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ :  

–          ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵎⴻⵍⵢⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉⵎⴻⴽⴽⵉ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ;

–          ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 35 000 ⴷ ⴰⵏⴻⵍⵎⴰⴷ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵔⵓⵃⵓⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ  ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ ;

–          20 000 ⴷ ⴰⵔⴻⵟⵟⴰⵍ ⵏⴻⵖ ⴷ ⴰⵎⴻⵔⵡⴰⵙ  ⵉ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵜⴻⵔ ;

–          ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 000 ⵏ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵙⴼⴰⵢⴷⴻⵏ-ⴷ ⴷⴻⴳ : ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⴻⵔⵔⴰⵏⵢⵉⵏ ;

–          25 000 ⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵜⴻⵔ ⵓⵛⵔⵉⴽ (ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ ⵎⵓⵏⴷⵓⵙ) ;

–          ⵉⵜⵜɛⵉⵡⵉⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + ⵉⵎⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ-ⵉⵙ, ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⴷ ⵍⴱⴻⵔⵔⴰⵏⵉ, ⴷⴻⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⴻⵔⵔⴰⵢⵉⵏ ;

–          ⵉⵜⵜⴰⴽ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴻɛⴹⴰⵔ ⵏⴻⵖ ⵡⵉⴷ ⵉⵅⵓⵙⴻⵏ ;

–          ⴰɛⵉⵡⴻⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⴷ-ⵢⴻⴽⴽⴰⵏ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴻⵏⵃⴰⴼⴻⵏ, ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⵉⴱⴻɛⴷⴻⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ;

–          ⵉⵔⴻⵟⵟⴰⵍⴻⵏ ⵉ ⵓɛⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏⵏ ⵎⴰⵙⵜⴻⵔ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵃⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ-ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵙⵜⴻⵔ, ⴷ ⵟⵟⵎⴰⵏⴰ ⵏ  ⵓⵙⴻⵍⴽ-ⵉⵏⴻⵙ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵎⴰⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ ⵉⵜⵜⴽⴻⴼⴻⵍ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ :

–              25000 ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴳⴰⵔ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 125000 ⴷ ⵜⴰⵙⴻⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ. ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⵉⵛⵔⵉⴽⴻⵏ ⵉⴱⴻⵔⵔⴰⵏⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓɛⵉⵡⴻⵏ-ⴰ.

–              150 ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⴳⴰⵔ 1500 ⵏ ⵜⵙⴻⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴽⴻⴱⴱⵓⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴻⵣⵣⵓⵜ ;

–              1000 ⴷ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵔ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ.

ⴰⴳⴱⵓⵔ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ +

ⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ ⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵙⵎⵍⴻⵏⵜ ⴰⴽⴽⴰ :

–              ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴷ ⵓⵍⵎⴰⴷ ;

–              ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵣⵢⴻⵏ ;

–              ⴰⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ-ⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ;

–              ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ, ⵉ ⵢⴻⵙɛⴰ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⴻⵏ : ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⵊⴻⴰⵏ ⵎoⵏⵏⴻⵜ – ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ.

 

–              ⴰⵀⵉⵍ-ⴰⵢⵉ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ ⵜⵓⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⵏ 07 ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ-ⵏⵏⵉ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵓⵇⴱⴻⵍ, ⴰⵜⴻⵏ-ⴰⵢⴰ :

 

       – ⴰⵀⵉⵍ ⵓⵔⵎⵉⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵓⵎⵎⵉⴷ ⵟⵓⵍ ⵏ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ (ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ ⵍⴻoⵏⴰⵔⴷo, ⴷⴰ ⵯⵉⵏⵛⵉ, ⵛoⵎⴻⵉⵏⵓⵙ, ⴳⵔⵓⵏⴷⵜⵯⵉⴳ ⴷ ⵊⴻⴰⵏ ⵎoⵏⵏⴻⵜ) ;

       – ⴰⵀⵉⵍ ⵏ «ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵔⵎⵓⴷ » ;

       – ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ  (5) ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵎɛⴰⵡⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ (ⵎⴰⵏⴷⵓⵙ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ), ⵜⴻⵎⵒⵓⵙ, ⴰⵍⴼⴰ, ⴻⴷⵓⵍⵉⵏⴽ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵎɛⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⴳⵓⵔⵉ ;

       -ⴰⴷⴷⴰⵍ. 

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷ-ⵢⴻⴼⴽⴰⵏ ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ-ⵙ

ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⴻⵎⴳⵉⵔⴻⴷ ⴳⴰⵔ :

–           ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ (ⵍⵉⵙⵒⴰⵏ, ⵉⵙⵜⵓⵏⵢⴰ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ, ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵍⵉⵜⴰⵍⵉ, ⵍⵒⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ, ⴱⴻⵍⵊⵉⴽ, ⴱⵓⵍⴳⴰⵔⵉ, ⵒⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵞⵞⵉⴽ, ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ, ⵔⵓⵎⴰⵏⵢⴰ, ⵙⵍⵓⵯⵉⵏⵢⴰ, ⵙⵙⵡⵉⴷ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ,ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵇⵓⴱⵔⵓⵙ, ⵍⴰⵜⵉⵯⵢⴰ, ⵍⵉⵜⵓⵏⵢⴰ, ⵍⵓⵅⵎⴱⵓⵔⴳ, ⵎⴰⵍⵜⴰ, ⵜⴰⴳⴻⵍⴷⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ, ⵏⵏⴻⵎⵙⴰ, ⵍⵎⴰⵊⴻⵔ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ,  ⴽⴻⵔⵡⴰⵜⵢⴰ) ;

–           ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷ-ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴻⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⴻⵏ  ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵓⵍⴰⵛ-ⵉⵜⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ ; ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⴻⴹⵉⵙ (6) ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ (ⵉⵢⵙⵍⴰⵏⴷⴰ, ⵍⵉⵛⵜⴰⵏⵛⵜⴰⵢⴻⵏ, ⵏⵏⴻⵔⵡⵉⵊ, ⵜⵜⴻⵔⴽ, ⵎⴰⵇⴷⵓⵏⵢⴰ, ⴷ ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ) ;

–           ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵙɛⴰⵏ ⴰⵣⵔⴻⴼ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ.

–           ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 34 ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵢⴻⵙⵙⴻⵍⵃⴰⵡⴻⵏ ⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + ⴳⴰⵔ ⵜⵙⴻⵇⵇⵓⵎⴰ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵜⵉⵎⵙⴻⵍⵃⵉⵡⵜ ⴷⴻⴳ : ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ, ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵔⵉⵜ , ⵉⴷⵍⴻⵙ, ⴻⴰⵛⴻⴰ ;

–           ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ-ⴰⵢⵉ ⵜⵉⵎⴻⴽⴽⴻⵢⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵉⵙⵎⵍⴻⵏⵜ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵉⴷⴻⴳ ⵉⴷ-ⵣⴳⴰⵏⵜ. ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⴻⴽⴽⵉⵜ ⵜⴻⵣⴳⴰ-ⴷ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵢⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⴻⵎ ⵏ  ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ.

–           ⵜⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⴻⵜⵜⵅⴻⵍⵍⵉⵙ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⴽⴻⴱⵓⵏⵏⴰⵢ ⵜⵉⵎⵣⵓⵢⴰⵣ    ⵏⴻⵖ ⴷ ⵜⵉⴽⴻⴱⴱⵓⵏⴰⵢ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ  ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ. ⴷⵖⴰ, ⴷⴰ, ⴰⵢⴰ ⵢⴻⵔⵣⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴻⵖⵍⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+, ⴱⴻⵔⵔⴰ ⵉ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ.