ⴰⵎ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵏⵉⵟⴻⵏ ⵉⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ (ⴰⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵇⴰⵏ, ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ  ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ ⵓⵙⴰⵎⵎⴻⵔ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵢⵉⵍⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ, ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵙⵜ) ; ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵓⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ (ⵏⴻo) ⴰⵎⵎⴰ ⴷ : (ⵜⵉⵎⴼⴻⵡⴻⴹⵜ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵎⵙⵉⵣⴻⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ, ⴷ ⵍⵓⴽⴰⵍⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵃⵓ, ⵏⴻⵖ ⵜⴰⵏⴰⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⴻⵎⵏⴰⴹⵜ) ⵜⵜɛⴰⵡⴰⵏⴻⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⵃⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⴰⵢⵉ ⴰⴽⴽ. ⴷⵖⴰ, ⴷ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⵉ ⵢⴻⵟⵟⴼⴻⵏ ⴰⵎⴹⵉⵇ ⵏⴻⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴻⵎⵍⵉⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴻⵊⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ.

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ,  ⵉ ⵜⵜɛⴰⵡⴰⵏⴻⵏⵜ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ-ⴰ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ +(ⵏⴻo) ⵉⵎⴻⴽⴽⵢⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ; ⵙ ⵓⵙⴻⴳⵣⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⵃⵓ-ⵉⵏⴻⵙ ⴳⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ.

          ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ-ⴰ ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵏⴻⵖⵍⴻⴼⵜ, ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵢⴻⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵙ ⵓⵡⴻⵍⵍⴻⵀ-ⵏⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵡⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴰⵡⵡⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ  ⵙⴻⴳ ⵜⴽⴻⴱⴱⵓⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ (ⵜⵙⴻⴷⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ). ⴰⵢⴰ, ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + ⴷⴻⴳ ⵜⴽⴻⴱⴱⵓⵏⴰⵢ ⵉ ⵜ-ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵉⵜⵜⵉⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵊⴻⴰⵏ ⵎoⵏⵏⴻⵜ.

ⴳ.ⵜ. ⵉ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵡⵓⵎⵓⵖ ⴷ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ (ⵏⴻo), ⵜⵅⵉⵍ ⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵜ « ⴷⴰ ».

ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ

ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵉⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + (ⵏⴻo) ⴷ :                                                                    

–          ⵜⵉⴼⴽⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ (ⵍⴰⴷⵖⴰ, ⵜⵉⴼⴽⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵉ ⵓⵜⵜⵡⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ) ;

–          ⵜⴻⵜⵜⴰⴽ-ⴷ ⴰⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵍⴻⵎɛⴰⵡⵏⴰ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵜⵉⴷ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ;

–          ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵃⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵏⴼⴰⵔⴻⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ + ;

–          ⵜⴻⵜⵜⴻⴳ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⴷ-ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷ ⵓⵇⴻɛɛⴻⴷ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵓⵙⴻⴳⴳⴻⵎ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ;

–          ⴰⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵉɛⴻⴷⴷⴰⵏ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵒⵓⵙ +  (2003- 2007) ;

–          ⵜⴻⵜⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ ⵢⴻⵎⴳⴰⵔⴰⴷⴻⵏ ;

–          ⵜⴻⵙⵙⵉⵙⵀⵉⵍ ⵜⵉⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⵎⴹⴻⴱⴱⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ (ⵢⵉⵏⴰⴱⴰⴹⴰⵏ ⵉⵎⴻⵙⵎⵏⴰⴹⴻⵏ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵎⵛⴻⵢɛⴻⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ  ;

–          ⴰⴷⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵣⵉ ⴷ ⵓⵏⵏⴻⵔⵏⵉ ⴰⵙⴻⵔⵜⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.