1-  ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ (ⴽⴰ 1) : ⴰⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⵉⴱⴹⴰ ⵖⴻⴼ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⴻⵏ :

–    ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ (ⵉⵛⵎ) ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ (ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵅⴻⴷⴷⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⴷⴱⴻⵍⵜ).

–    ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ ⵎⵓⴷⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⵏ ⵎⴰⵙⵜⴻⵔ.

2-  ⴰⵔⵎⵓⴷ ⴰⴳⴻⵊⴷⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ (ⴽⴰ 2) : ⴰⵎɛⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴷ ⵓⵎⴱⴰⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ;

–    ⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ;

–    ⴰⵙⴷⵓⴽⴽⴻⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉⵡⵉⵏ  ;

–    ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵙⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ ⵢⴻⵍⵀⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ, ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵢⴻⵏ ;

–    ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ (ⵉⵍⴰⵇ ⵖⴻⴼ ⵜⵙⴻⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴷ ⴷ-ⴼⴽⴻⵏⵜ ⵙⵖⴻⵔ-ⵙⴻⵏⵜ ⴰⵢⴻⵏ ⵉⴷ-ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⵍⴻⵎⵍⵉⵃ ⵙⴻⴳ-ⵙⴻⵏⵜ (ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⴼⴰⵢⴷⴻⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴻⴽⴼⴻⵍ ⵏ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ).

 

–    ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ ⵊⴻⴰⵏ oⵏⵏⴻⵜ (ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ) : ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ-ⴰⵢⵉ ⵏ  ⵊⴻⴰⵏ ⵎoⵏⵏⴻⵜ ⵜⵜɛⵉⵡⵉⵏⴻⵏⵜ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ ⵍⴰⴷⵖⴰ, ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⵉⴷⴻⴼ  ⴷ ⵓⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⴰⵅⴻⵍ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ.

ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ :

           ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ, ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ ⵉⵜⴻⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓɛⵉⵡⴻⵏ ⵏ « ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ 2020 » ⵉ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ, ⵓⵙⴻⵅⴷⴻⵎ, ⴷ ⵓⵙⴻⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴻⵖⴷⴻⵎⵜ ⵜⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵜ . ⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ ⵡⵢⴰ, ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ « ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⴻⵖ 2020 » ⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵏⵙⴻⵏ.

–           ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵜⵜɛⵉⵡⵉⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰ ⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ ⴰⵏⵏⴻⵔⵏⵉ ⵉⴷⵓⵎⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴻⴽⴽⵉⵢⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⵉⵡⴹⵉⵏ ⵖⴻⵔ ⵢⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ « ⵜⵙⴻⵜⵔⴰⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ ⵉ ⵢⵉⵍⴻⵎⵥⵢⴻⵏ ⵉ ⵢⴻⵔⵣⴰⵏ :

–           ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵡⵡⵓⵔⴰ ⵖⴻⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⴱⴻⵔⵔⴰⵏⵉ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰɛⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵊⵀⴻⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ;

–           ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ  : ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ ⵉⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴻⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⴰⴽⴽⴻⴷ ⵜⴻⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⴰⴷ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⵓⵔⵓⵒ ;

–           ⴰⵙⵏⵓⵍⴼⵓ : ⵍⵓⵔⵓⵒ ⵜⴻⵙⵔⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⵓⵀⵡⴰⵊ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵉⵊⴻⵀⴷⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵎɛⴰⵡⵏⴻⵏ ⵉⵏⵎⴻⵜⵜⵉⵢⴻⵏ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⴻⵎⵎⴰⵔ-ⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ.

 ⵉⴳⴻⵎⵎⴰⴹ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵊⵓⵏ ⵙⴻⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⴻⵏ ⴻⵔⴰⵙⵎⵓⵙ+ :

–           ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵓⵔⵓⵒ ⵉⵙⵙⴻⵃⵔⴻⵙ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵉ-ⴷ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵉ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⴼⵔⴻⵔ-ⵉⵏⴻⵙ.

ⴳⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ :

               ⵉ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⴻⵏ, ⵡⴰⵍⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⴳⴰⵏ-ⴰ : http:/eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_fr ; guide erasmus +